Kodeks pracy

Kodeks pracy
Audiobook w pliku

 

opracowanie zbiorowe

 

E-kodeks

 

6 godz. 54 min.

 

179 MB

 

19,00 zł

19,00 zł za szt

 • Wyślij do znajomego

  Wyślij do znajomego

  Kodeks pracy

  Kodeks pracy

  Odbiorca: :

  * Pola wymagane

    lub  Anuluj

 • Ustawa reguluje między innymi takie zagadnienia jak: postawowe zasady prawa pracy, równe traktowanie w zatrudnieniu, nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, stosunek prawy, zawarcie umowy o precę, przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego  lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie umowy o pracę, warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, stosunek pracy na podstawie powołania, stosunek pracy na podstawie wyboru, stosunek pracy na podstawie mianowania, stosunek pracy na podstawie spółdzielczej uwmoy o pracę, ustalenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracę, ochrona wynagrodzenia za pracę, świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, odprawa rentowa i emerytalna, odprawa pośmiertna, obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika, zakaz konkurencji, regulamin pracy, nagrod i wyróżnienia, odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, normy i ogólny wymiar czasu prawy, okresy odpoczynku, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedzielę i święta, urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, układy zbiorowe pracy, rozpratrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, przedawnienie roszczeń.
  Nagranie podzielone jest na utwory po 10 artytułów.

  Stan prawny: 1 stycznia 2013

  7 innych audiobooków w tej samej kategorii: